Search results for "पीःजाक्‍या"

पीःजाक्‍या [ᶫpidzakʲa] n बाल बालिका, बच्‍चाहरू children (Sem. Domain: 2.6.2.3 - अनैतिक यौन सम्‍बन्‍ध; 4.1.9.1.5 - नाति, नातिनी)