Search results for "पीःजा"

पीःजा [ᶫpidza] n बच्‍चा, नवजात शिशु, बालक baby, child (Sem. Domain: 2.6.4.1 - शिशु; 2.6.4.2 - बालक; 4.1.9.1.4 - छोरा, छोरी; 2.2.5 - रगत बग्‍नु, रगत; 8.4.6.5.2 - बुढो; 2.6.3.3 - गर्भपात; 2.6.1.3 - अविवाहित)

पीःजा आःमा [ᶫpidzai ᶫama] n सुत्केरी mother in post-maternan stage (Sem. Domain: 2.6.3 - जन्‍म)

पीःजाक्‍या [ᶫpidzakʲa] n बाल बालिका, बच्‍चाहरू children (Sem. Domain: 2.6.2.3 - अनैतिक यौन सम्‍बन्‍ध; 4.1.9.1.5 - नाति, नातिनी)

पीःजामा नाजा [ᶫpidzama nadza] n सुत्केरी बेथा delivery pain (Sem. Domain: 2.6.3.4 - सुत्‍केरी व्‍यथा, बेथा)

पेःन्‍पीःजा [ᶫpen‍ᶫpidza] n आइमाई woman (Sem. Domain: 2.2.5 - रगत बग्‍नु, रगत)

थोजे [tʰodze] v समाउनु to catch
ex. छ्‍यामे पीःजा थोजे। सानो बच्चा समाउनु।