Search results for "पीःप्‍रु"

पीःप्‍रु [ᶫpip‍ru] n छाउरो, बच्‍चा puppy (Sem. Domain: 6.3.1.6 - बिरालो; 6.3.1.4 - सुँगुर)