Search results for "पीःरुक"

पीःरुक [ᶫpiruk] n माला (केटीले घाँटीमा लगाउने माला) ornament garland
(Sem. Domain: 5.3.2 - महिलाहरूको लुगाफाटा; 8.3.3.3.1 - सेतो; 5.4.1 - गहना)