Search results for "पीःर्न"

पीःर्न [ᶫpirn] n व्याज interest (Sem. Domain: 6.8.2 - दौलत सन्‍चय गर्नु)