Search results for "पीःल"

पीःल [ᶫpil] n मौरीको गोलो crowd of bees

पीःल्‍ताम्‍जे [ᶫpil‍tam‍dze] v गुजुल्टिनु to intertwine (e.g. string) (Sem. Domain: 7.5.4.2 - गाँठो पार्नु)

पीःल्‍तुम्‍जे [ᶫpil‍tum‍dze] v घेर्नु to encircle
(Sem. Domain: 7.2.2.7 - चक्रमा चल्‍नु)