Search results for "पीचे"

पीचे [pitse] v खोल्नु, उखाल्नु, फुकाल्नु to open, to tear up by the roots
(Sem. Domain: 6.6.1 - लुगाको काम गर्नु; 6.5 - भवनहरूमा काम गर्नु; 2.2.7 - पिसाब फेर्नु, पिसाब)