Search results for "पीजा क्‍युर्चे"

पीजा क्‍युर्चे [pidza kʲurtse] v गर्भ फाल्नु (तुहाउनु) to make an abortion (Sem. Domain: 2.6.3.3 - गर्भपात)