Search results for "पीमा"

पीमा [pima] n साझा partnership
(Sem. Domain: 8.3.5.3 - साझा; 4.3.4.5 - भाग गर्नु; 8.1.1.1.2 - दुई)