Search results for "पुःर्माङ"

पुःर्माङ [ᶫpurmaŋ] n किराती kiranti (Sem. Domain: 9.7.1.4 - जातीय नामहरू; 9.7.1.5 - भाषाका नामहरू)