Search results for "पुः₁"

पुः₁ [ᶫpu] n छोरा son
(Sem. Domain: 2.6.6.7 - अधिकार प्राप्‍त गर्नु; 4.1.9.1.4 - छोरा, छोरी; 8.4.6.5.2 - बुढो)