Search results for "पुङ्‍जे"

पुङ्‍जे [puŋ‍dze] v पोखाउनु to pour (Sem. Domain: 6.2.5.1 - अगौटे (पहिलो) फलहरू; 1.3.2.2 - खन्‍याउनु)