Search results for "पुर्काङ्‍बु"

पुर्काङ्‍बु [purkaŋ‍bu] n खुम्ले कीरा type of ant (big size) (Sem. Domain: 1.6.1.9 - साना जनावरहरू)