Search results for "पुर्बान्‍चालकीदी"

पुर्बान्‍चालकीदी [purban‍tsalkidi] n पूर्वाञ्चलको eastern (Sem. Domain: 9.7.2.2 - प्रान्‍तहरूको नामहरू)