Search results for "पु"

आन्‍नापुर्ना हीम स्रीङ्‍खाला [an‍napurna him s‍riŋ‍kʰala] n अन्‍नपूर्ण हिमशृङ्‍खला Annapurna Range (Sem. Domain: 9.7.2.7 - हिमालका नामहरू)

इःक्‍पु [ᶫik‍pu] adv तुरुन्त immediately
(Sem. Domain: 8.4.8.3 - अचानक)

इःक्‍पु चीग [ᶫik‍pu tsig] adv एकै छिन just a moment (Sem. Domain: 7.2.7.3 - पर्खनु)

इःक्‍पुइ-इःक्‍पुला [ᶫik‍pui-ᶫik‍pula] adv छिन छिनमा frequently (lit. moment in moment) (Sem. Domain: 8.4.6.6.3 - बारम्‍बार)

इःगी [ᶫigi] n 1चिठ्ठी letter (Sem. Domain: 3.5 - सञ्चार गर्नु; 3.5.7.7 - पत्र) 2पुर्जी official message
(Sem. Domain: 3.2.6 - सम्‍झनु)

इःपु चीग [ᶫipu tsig] adv एक छिन just a moment (Sem. Domain: 8.4.3 - अनिश्‍चित समय; 8.4.2.1 - छोटो समय)

एःपुचेन [ᶫeputsen] adj हुने खाने, धनी rich (Sem. Domain: 5.2.6 - उत्तेजक; 3.2.5.5 - दर्शनशास्‍त्र)

काःपु [ᶫkapu] n बुढो, बुढा old man (Sem. Domain: 4.1.2 - मानिसको प्रकार; 8.4.6.5.2 - बुढो; 2.6.4.6 - वृद्धि, ठूलो हुनु; 2.6.1.3 - अविवाहित)

काःपु काःमु [ᶫkapu ᶫkamu] n बुढा बुढी old man and woman, aged people, husband and wife
(Sem. Domain: 4.1.9.2.1 - श्रीमान, श्रीमती)

काःपु जोजे [ᶫkapu ᶫdzodze] v खसी पार्नु to castrate (Sem. Domain: 6.3.8.2 - पशुलाई खसी पार्नु)

काम्‍पुटार [kam‍puʈar] n सुचङ्‍क यन्त्र computer (Sem. Domain: 6.7.9 - यन्‍त्र; 6.6.8 - मेशिनहरूसित काम गर्नु)

कार्पु [karpu] n टन्टलापुर glaring, scorching, blazing (Sem. Domain: 1.1.1 - सूर्य)

कीपु [kipu] n सुख happiness, joy
(Sem. Domain: 3.2.1.1 - बारेमा सोच्‍नु; 4.4.1 - सफलता)

कुःर [ᶫkur ] n मृतककोपुत्ला statue

कोःप्‍तार [ᶫkop‍tar] adj पुरा, सबै all, fully, whole, entire
, all
(Sem. Domain: 8.4.2.1 - छोटो समय; 1 - ब्रह्माण्ड, सिर्जना; 2.6.4.2.1 - बालक पालन-पोषण)

कोमा [koma] n चिउँडो, च्यापु chain
(Sem. Domain: 6.3.1.1 - गाईवस्तु)

क्‍याःल्‍देन [ᶫkʲal‍den] n पुरस्कार prize
(Sem. Domain: 4.7.7.1 - इनाम)

खाङ्‍गु [kʰaŋ‍gu] n छिप्पुवा print

खाःङ्‍सा [ᶫkʰaŋ‍sa] adj पुर्ख्यौली ठाउँ heritage place, traditional place (Sem. Domain: 6.5.1.3 - व्‍यक्तिगत जमिनको सानो खण्‍ड, सम्‍पत्ति)

खुर्पु [kʰurpu] n भारी load
(Sem. Domain: 8.2.9.1 - गह्रौँ)

ङामा [ŋama] n 1पुच्छर tail
(Sem. Domain: 6.3.1.1 - गाईवस्तु; 1.6.2 - पशुको भागहरू)
2चाक rump
(Sem. Domain: 2.2 - शरीरको कार्यहरू; 2.2.7 - पिसाब फेर्नु, पिसाब)

ङीपुछे [ŋiputsʰe] n मध्य निन्द्रा half asleep

ङीःमाकार्पु [ᶫŋimakarpu] adv मध्यान्ह, दिउँसो midday, noon (Sem. Domain: 1.1.3 - मौसम)