Search results for "पेःन्‍जे"

पेःन्‍जे [ᶫpen‍dze] v थाल्नु, शुरू गर्नु (तान बन्‍नुमा प्रयोग) to start (when talking about weaving with a loom)