Search results for "पेःपा खी"

पेःपा खी [ᶫpepa kʰi] n भोटे कुकुर type of dog (Sem. Domain: 9.7.3.1 - जनावरहरूको नामहरू)