Search results for "पेःमे"

छीङ्‍स्‍यो पेःमे [tsʰiŋ‍sʲo ᶫpeme] n कान्छी स्वास्‍नी second wife (Sem. Domain: 4.1.9.2.1 - श्रीमान, श्रीमती)

पेःमे [ᶫpeme] n स्त्री, श्रीमती, बुढी, स्वास्‍नी, जोई wife
(Sem. Domain: 7.2.5.4 - सँगै हिड्‌नु; 4.1.9.1.4 - छोरा, छोरी; 2.6.5.2 - आइमाई; 5.6.4 - लुगा धुनु; 2.6.1 - विवाह)