Search results for "पेःर्का"

पेःर्का [ᶫperka] n लट्ठी, लाठी/लौरी stick
(Sem. Domain: 7.2.1.1 - हिँड्‌नु; 6.7.2 - पिस्‍ने समान; 2.5.4.1 - अन्‍धा; 7.9.3 - बिगार्नु)