Search results for "पेःलुक"

पेःलुक [ᶫpeluk] n च्याङ्‍ग्रा type of mountain goat (Sem. Domain: 1.6.1 - पशुहरूको प्रकारहरू)