Search results for "पेःल्‍सीङ"

पेःल्‍सीङ [ᶫpel‍siŋ] n काउलो type of tree
(Sem. Domain: 8.3.3.3.4 - देखिएको वस्‍तुको रङ्गहरू)