Search results for "पेचा"

पेचा [petsa] n सानो डाली, सानो टोकरी small basket (Sem. Domain: 6.6.4.2 - डोको र गुन्द्री बुन्‍नु; 5.6.3 - थालहरू धुनु)