Search results for "पेमा मार्कु"

पेमा मार्कु [pema marku] n डिजेल diesel fuel
(Sem. Domain: 6.6.2.6 - तेल र ग्‍याँसको काम गर्नु)