Search results for "पेमुर"

पेमुर [pemur] n धुपौरो censer
(Sem. Domain: 6.6.2.4 - माटोको काम गर्नु; 5.1 - घरायसी समानहरू)