Search results for "पेस्‍योल"

पेस्‍योल [pesʲol] n माला (केटीले घाँटीमा लगाउने माला) ornament (Sem. Domain: 8.3.3.3.1 - सेतो)