Search results for "पोःम्‍बो"

च्‍योःम्‍पोःम्‍बोलीङ [ᶫtsʲom‍ᶫpom‍boliŋ] n हिमाल snow-capped mountain
(Sem. Domain: 1.2.1.1 - हिमाल; 1 - ब्रह्माण्ड, सिर्जना; 1.2 - संसार)

च्‍योःम्‍पोःम्‍बोलीङगीइ मीः [ᶫtsʲom‍ᶫpom‍boliŋgii ᶫmi] n हिमाली भेगको मान्छे person from the Himalayas (Sem. Domain: 1.1.3.4 - हिउँ, बरफ)