Search results for "पोने"

पोने [pone] n नासो, सानो कपडाको टालो pieces of cloth to catch hot pot