Search results for "फाङ्‍जे"

फाङ्‍जे [pʰaŋ‍dze] v साँच्नु, लोप लाग्नु to save, to preserve (Sem. Domain: 6.2.1.5 - घाँस उमार्नु; 3.4.2.5 - अलमलिनु)