Search results for "फाजो"

फाजो [pʰadzo ] n पञ्च, सभा meeting (Sem. Domain: 4.2.1 - जम्मा हुनु (समूह बनाउनु))