Search results for "फाप"

क्‍याःप्‍रे [ᶫkʲap‍re] n मीठे फापर sweet and spelled (Sem. Domain: 6.2.5.1 - अगौटे (पहिलो) फलहरू; 6.2.6.3 - दाउनु, झाँट्‌नु)

प्राःउ [ᶫprau ] n फापर buckwheat
(Sem. Domain: 6.2.6.3 - दाउनु, झाँट्‌नु; 5.2.3.1.4 - पातहरूबाट खाना)

फाप [pʰap] n मर्चा yeast
(Sem. Domain: 5.2.3.3.4 - मर्चा, खमिर; 5.2.3.7.1 - मादक पर्दाथ बनाउने काम; 2.5.5 - रोगको कारण)

फाप्‍लेक [pʰap‍lek] कप्टेरो, एक भग part (Sem. Domain: 8.6.5 - मध्‍य)

सुःरसुम्‍बा [ᶫsursum‍ba] n फापर buckwheat
(Sem. Domain: 6.2.5.1 - अगौटे (पहिलो) फलहरू; 6.2.6.2 - अन्‍न घट्ट)