Search results for "फामा"

फामा [pʰama] n अभिभावक parent (Sem. Domain: 2.6.4.5 - बृद्ध मान्‍छे)