Search results for "फाम्री"

फाम्री [pʰamri] n पलङ, खाट bed
(Sem. Domain: 6.6.3.2 - काठ; 5.1 - घरायसी समानहरू)