Search results for "फार"

छुर-फार [tsʰur-pʰar] adv यताउता hither and thither, here and there
(Sem. Domain: 3.5.1.4.2 - सम्‍पर्क)

छुर्ला ना फार्ला [tsʰurla na pʰarla] adv यता न उता here and there

फार [pʰar] adv 1पर distance
(Sem. Domain: 6.2.4.3 - सिंचाइ गर्नु)
2उता on the other hand
(Sem. Domain: 4.2.6.2.1 - भकुण्‍डोखेल; 4.8.4.4 - सहमत हुनु; 2.5.6.5 - अक्‍क न वक्‍क भएको; 8.2 - ठूलो)

फार-छुर [pʰar-tsʰur] adv यताउता hither and thither, here and there (Sem. Domain: 4.3.1.5.1 - अधिर, धैर्य नभएको)

फारा [pʰara] n ब्वाँसो wolf
(Sem. Domain: 1.7 - प्रकृति, वातावरण)

फार्केन [pʰarken] adv पारी opposite side, across
(Sem. Domain: 8.5.1.6 - पारी; 8.5.4.1 - छेउ-छाउ; 7.2.4.2.2 - पौडिनु)

फार्च्‍यो [pʰartsʲo] adv पल्‍लो yonder, next (Sem. Domain: 8.5.1.2.1 - वरिपरि; 8.5.1.6 - पारी)

फार्लाङ [pʰarlaŋ] adv उता पनि there also

फार्ले-छुर्ले [pʰarle-tsʰurle] adv यता-उति here and there (Sem. Domain: 4.2.3.3 - गाउनु)