Search results for "फुक"

च्‍योदाप [tsʲodap] n झारफुक exorcism

डाबार [ᶫɖabar] n फुका pox

ताङ्‍‌जे [taŋ‍‌dze] imp.तोङ v 1पठाउनु to send
(Sem. Domain: 2.6.6.3 - अन्‍त्‍येष्‍टि; 2.5.1.1 - बिमारबाट निको हुनु; 2.6.6 - मर्नु; 2.4.5 - विश्राम; 7.2.8 - कसैलाई पठाउनु; 7.3.3.3 - पठाउनु; 3.5 - सञ्चार गर्नु; 5.7 - सुत्‍नु; 2.1.1.4 - मुख)
2छोड्नु, फुकाउनु to leave, to untie (Sem. Domain: 4.8.3.3 - हार; 6.5.4.1 - सडक; 4.8.4.5 - दाबी अस्‍वीकार गर्नु, साँचो ठान्‍नु; 2.2.8 - दिसा गर्नु, दिसा)

पीचे [pitse] v खोल्नु, उखाल्नु, फुकाल्नु to open, to tear up by the roots
(Sem. Domain: 6.6.1 - लुगाको काम गर्नु; 6.5 - भवनहरूमा काम गर्नु; 2.2.7 - पिसाब फेर्नु, पिसाब)

पीःचे [ᶫpitse] v फुक्लिनु to come loose (Sem. Domain: 2.5.2.4 - दाँत मक्‍किनु)

पेःल्‍देर [ᶫpel‍der] n डाबर, फुका-फुका small swelling
, pox
(Sem. Domain: 1.3.2 - पानीको गति; 2.1.4 - छाला)

फुक [pʰuk] n ओडार, गुफा cave (Sem. Domain: 1.2.1.5 - भूमिगत)

सीजे [sidze] v 1फुकाउनु to release, to untie
(Sem. Domain: 5.3.7 - लुगा लगाउनु; 7.3.6 - खुल्‍ला, खोल्‍नु)
2मर्नु to die
(Sem. Domain: 3.5.1.7.2 - चिप्‍लो घस्‍नु; 6.7.9 - यन्‍त्र; 2.6.1.5 - भावुक प्रेम)

फेल्गुर [pʰelgur] n कूर्चील, चोयाले बुनेको आँखा भएको फुक्लो वा ढाकी type of basket made by boombo piece