Search results for "फुम्बु"

फुम्बु [pʰumbu] n मरेको मान्छे, लास, मृतक शरीर dead body, corpse (Sem. Domain: 2.6.6.2 - मुर्दा; 4.9.2 - अलौकिक; 2.6.6.5 - मुर्दा गाड्‌नु)