Search results for "फुर्काल"

फुर्काल [pʰurkal] n फुटबल football
(Sem. Domain: 4.2.6.1 - खेल; 2.6.4.1.1 - शिशुको रेखदेख)