Search results for "फुल्‍जे"

फुल्‍जे [pʰul‍dze] v 1चढाउनु to rise to cause to climb
(Sem. Domain: 3.3.3.5 - कर गर्नु; 2.3.5 - छुवाइको अनुभव)
2हुत्त्याउनु to throw away
(Sem. Domain: 2.6.6.3 - अन्‍त्‍येष्‍टि; 7.3.1.1 - फ्‍याँक्‍नु)
3ठेल्नु, घचेट्नु, धकेल्नु to push (Sem. Domain: 7.3.2.9 - घचेट्‌नु, ठेल्‍नु; 4.2.6.1.2 - सतरन्‍ज (चेस); 7.3.1 - बोक्‍नु; 7.2.2.5.1 - झर्नु; 7.9.3 - बिगार्नु; 2.4.1 - बलियो)