Search results for "फुल्‍देर"

फुल्‍देर [pʰul‍der] n सानो घ्याम्पो small pots (Sem. Domain: 1.3.2 - पानीको गति)