Search results for "फेल्गुर"

फेल्गुर [pʰelgur] n कूर्चील, चोयाले बुनेको आँखा भएको फुक्लो वा ढाकी type of basket made by boombo piece