Search results for "फे"

उ स्‍याङ्‍जे [u sʲaŋ‍dze] imp.उ स्योङ/स्याङ्‍दो v सास फेर्नु to breathe (Sem. Domain: 2.6 - जीवन; 2.1.1.3 - नाक; 2.2.1 - सास)

काफे [kapʰe] n काफे (ढिँडो ओराल्दा करामा लगाइने) wooden tongs used for making 'dhido' porridge

कीम्‍बाइ-कीम्‍बा [kim‍bai-kim‍ba] n सट फेर exchange

क्‍याफे [kʲapʰe] adj आधा half
(Sem. Domain: 4.2.6.2.1 - भकुण्‍डोखेल; 8.3.7.3 - पूर्ण)

क्याफे [kʲapʰe] adj मध्ये middle
(Sem. Domain: 8.6.5 - मध्‍य)

खीम फेबे [kʰim pʰebe] n घर परिवार family
(Sem. Domain: 4.1.9.8 - परिवार, कुल, वंश)

ङीःमा फे [ᶫŋima pʰe] adv आधा दिन half day (Sem. Domain: 8.4.7.3 - मध्यान्तर)

चावा [tsawa] adv फेद, मुनी root of tree, below (Sem. Domain: 6.7.8 - सामानहरूको भागहरू; 8.6.2.1 - पिँध)

चेःजे [ᶫtsedze] v 1साट्नु to exchange
(Sem. Domain: 3.3.2.2 - केही गर्नलाई अस्‍वीकार गर्नु; 4.6.6.3 - प्रतिनिधि; 7.1 - चाल, भाव; 3.3.1.2 - चुन्‍नु)
2फेर्नु to alter,change
(Sem. Domain: 3.2.5.8 - तपाईको मन बदल्‍नु)

ज्‍योर्चे [ᶫdzʲortse] v 1पाउनु, फेला पर्नु to receive, to find (Sem. Domain: 4.2.6.2 - खेलहरू; 2.6.6.7 - अधिकार प्राप्‍त गर्नु; 6.1.2.2.3 - प्राप्‍य; 6.9.2 - परिश्रम; 7.4.3 - पाउनु; 7.6.2 - भेट्टाउनु; 3.2.1.2 - कल्‍पना गर्नु; 7.4.2 - प्राप्‍त गर्नु; 6.8.2.7 - कमाउनु; 3.5.1.2 - बिषय बारे छलफल) 2भेटाउनु to find immediately (Sem. Domain: 7.2.6.1 - पकड्‌नु,)

डाःक [ᶫɖak] फेद bottom
(Sem. Domain: 1.2.1.1 - हिमाल; 1.2 - संसार; 2.1.1.5 - दन्‍त)

थाङ्‍मा [tʰaŋ‍ma] 1adv पटक, फेरि time, occasion (Sem. Domain: 7.2.2.5.1 - झर्नु; 7.2.4.7 - बाटो हराउनु; 6.5.2.2 - छत, छाना) 2n बिस्कुन grain spread out to dry in the sun (Sem. Domain: 8.4.5.2.2 - उही समयमा)

थीउ [tʰiu] n फेर edge or hem of a shirt

नुःप्‍फे [ᶫnup‍pʰe] adj आधारात, मध्य रात midnight (Sem. Domain: 8.4.1.2.1 - रात)

फीर्च्‍याङ [pʰirtsʲaŋ] conn फेरि again (Sem. Domain: 2.3.2.3 - आवाजको किसिम)

फीर्च्‍यारा [pʰirtsʲara] conn फेरि पनि though (Sem. Domain: 9.6.1.1 - र, पनि)

फेक्‍योक्‍ला [pʰekʲok‍la] n मौका opportunity, proper time (Sem. Domain: 9.4.4.3 - सम्‍भाब्‍य; 6.1.2.9 - मौका)

फेटा [pʰeʈa] n हाँसिया खुकुरीहरुमा लगाउने काँजो thin metal band fitted round the tip of a handle (as of a kukhuri, open knife, etc.)

फेदाङ [pʰedaŋ] adj आद्य sharecropping (Sem. Domain: 6.6.7.2 - पानी लैजाने काम)

फेदी [pʰedi] n फेदी Phedi (name of a village)
(Sem. Domain: 9.7 - (व्‍यक्तिवाचक) नामहरू)

फेन्‍थोजे [pʰen‍tʰodze] v काम लाग्नु to function

फेफे [pʰepʰe] adj आधी आधी, बराबर half-half (Sem. Domain: 8.3.1.8.1 - एकैनासे; 8.6 - (वस्तु) का भागहरू; 6.9.6 - बिमा)
  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >