Search results for "बाक"

आम्‍बाक [am‍bak] n अम्बा guava
(Sem. Domain: 1.5.1 - रूख)

काःम [ᶫkam] n 1बाकस, सन्दुस box
, box
(Sem. Domain: 6.7 - सामान (उपकरण); 6.7.7 - चीजबीज राख्‍ने भाँडो; 5.1.1.4 - दराज)
2काइँयो (केराको झुप्पा) comb of banana (Sem. Domain: 1.5.5 - वनस्‍पतिका भागहरू)

काःम्‍ज्‍युङ [ᶫkam‍dzʲuŋ] n कन्तुर, सानो बाकस small box for saving money

केन्‍दी [ken‍di] adj बाक्लो dense, thick
ex. ताःरा केन्दी काःल्दु, लेन्दी जोकोँ। मही बाक्लो भएछ, पातलो बनाउ। (Sem. Domain: 1.2.3.1 - तरल पर्दाथ)

क्‍याङ्‍बाक [kʲaŋ‍bak] adv सरो fold of a garment or cloth
(Sem. Domain: 8.1.1.4 - गुणाहरू; 3.5.1.2.3 - व्‍याख्‍या)

क्‍युबाक [kʲubak] n बान्ता vomiting

गोबाक [ᶫgobak] n मैदान plain, open field, level land or ground, meeting-place
(Sem. Domain: 6.5.2.2 - छत, छाना)

ङ्‍योबाक [nʲobak] n पागल mad

चुम्‍बाक [tsum‍bak] n चुम्बक magnet
(Sem. Domain: 1.2.2.3 - धातु)

च्‍याःबाक-च्‍युबुक [ᶫtsʲabak-tsʲubuk] adj कच्याककुचुक crumple
(Sem. Domain: 7.1.8 - तल झुक्‍नु)

थुक्‍पु [tʰuk‍pu] adj बाक्लो dense ex. उनीगीइ गार्क्याङ थुक्पु दु। उनिउँको पछ्यौरा बाक्लो छ। (Sem. Domain: 4.4.4.4 - संकटदेखि बचाउनु; 1.2.2.2 - चट्टान; 2.1.5 - कपाल; 8.3.6.4 - बाक्‍लो; 5.3.9 - पहिरनका शैली, ढाँचा; 5.3 - लुगाफाटा; 8.2.3 - बाक्‍लो; 2.1.4 - छाला; 6.6.1.1 - लुगा; 2.6.1.5 - भावुक प्रेम)

बाक [ᶫbak] n चित्र (बाँसबाट बनेको) bamboo mat made of woven split canes

बाक्‍पा [ᶫbak‍pa] n 1मोसो black powder in the smoke of wood
2मुकुन्डो mask

मेःबाक [ᶫmebak] n बन्दुक gun, rifle
(Sem. Domain: 4.6.6.1 - प्रहरी, सुरक्षा कर्मी; 8.4.6.5.5 - आधुनिक; 4.8.3.7 - हतियार, हान्‍नु; 2.6.6.1 - मार्नु)

राःबाक रुःबुक [ᶫrabak ᶫrubuk] Onom कर्‍याक्क कुक्रुक्क tired of body (Sem. Domain: 3.5.1.1.8 - साधरण हिसाबले बोल्‍नु)

लाःप्‍स्‍युर [ᶫlap‍sʲur] n बाकल out portion of wood inside the bark of tree (Sem. Domain: 1.3.1.3 - नदी)