Search results for "बाङ्‍गाल"

बाङ्‍गाल [ᶫbaŋ‍gal] n बङ्गाल Bengal (Sem. Domain: 9.7.2.1 - देशका नामहरू)

बाङ्‍गालादेस [ᶫbaŋ‍galades] n बङ्गलादेश Bangladesh (Sem. Domain: 9.7.2.1 - देशका नामहरू)