Search results for "बाङ्‍थाङ"

बाङ्‍थाङ [ᶫbaŋ‍tʰaŋ] n घर भित्र भान्छा छेउको खाली साझा ठाउँ empty space of inside floor (Sem. Domain: 5.2.1.5 - खाना बाँड्‌नु)