Search results for "बाङ"

काङ्‍बाङी [kaŋ‍baŋi] adj दुई खुट्टे biped
(Sem. Domain: 7.2.4.1.1 - बाहन)

गोल्‍दोक्‍पा [ᶫgol‍dok‍pa] adj अडबाङ्गा obstinate (Sem. Domain: 7.2.1.4.1 - अनौठो, बेढङ्गको)

नाङ्‍बाङ [naŋ‍baŋ] n औँसी last day of the dark fortnight of a lunar month (Sem. Domain: 1.1.1.1 - चन्‍द्रमा)

फाबाङ [pʰabaŋ] n चमेरो bat
(Sem. Domain: 1.6.1.1.8 - चमेरा; 1.6.1.1 - स्‍तनधारी)

बाङ [ᶫbaŋ] n घर भित्रको खाली ठाउँ empty space of inside floor (Sem. Domain: 6.2.6.3 - दाउनु, झाँट्‌नु)

बाङ्‍गाल [ᶫbaŋ‍gal] n बङ्गाल Bengal (Sem. Domain: 9.7.2.1 - देशका नामहरू)

बाङ्‍गालादेस [ᶫbaŋ‍galades] n बङ्गलादेश Bangladesh (Sem. Domain: 9.7.2.1 - देशका नामहरू)

बाङ्‍थाङ [ᶫbaŋ‍tʰaŋ] n घर भित्र भान्छा छेउको खाली साझा ठाउँ empty space of inside floor (Sem. Domain: 5.2.1.5 - खाना बाँड्‌नु)

बाङ्‍बाङ [ᶫbaŋ‍baŋ] n बाँझो barren
(Sem. Domain: 1.5.3 - झारपात, घाँसपात, लहरा)

बाटारे [ᶫbaʈare] adj बाङ्गो टिङ्गरो Skewing (Sem. Domain: 2.1.5 - कपाल)

लाःदाल [ᶫladal] n बाङ्रे, जुटको बोरा jute sacks

सोल्‍स्‍या [sol‍sʲa] n बाङ्स्याड type of tree