Search results for "बाट्‍टी"

बाट्‍टी [ᶫbaʈ‍ʈi] n गोदाम store, go down (Sem. Domain: 6.6.2.5 - काँचको काम गर्नु)