Search results for "माःइबा"

माःइबा [ᶫmaiba] adj खराब, नराम्रो bad
(Sem. Domain: 4.2.6.2 - खेलहरू; 2.6.6.8 - मृत्‍यु पछिको जीवन; 6.6.6 - जमिनको काम गर्नु; 8.2.3.3 - पातलो मान्‍छे; 3.2.2.3 - मूल्‍याङ्कन गर्नु, जाँच; 6.5.1.1 - घर; 4.8.4.6 - पश्‍चात्ताप गर्नु; 3.2.1.4 - मूर्ख; 6.1.2.2.2 - बेकामको; 4.7.5.8 - साँचो देखाउनु, समर्थन गर्नु; 2.1.1.2 - कान; 1.2.3.3 - ग्‍याँस; 4.8.2.2 - खराब कुराको लागी लड्‌नु; 5.6.1 - सफा, फोहोर; 3.2.5.3 - शङ्का; 4.3.1.1 - खराब, अनैतिक; 3.4.2.1.2 - घृणा, तुच्‍छ ठान्‍नु; 4.8.4.5 - दाबी अस्‍वीकार गर्नु, साँचो ठान्‍नु; 4.4 - सफलता, संकट; 4.8.4.8 - शान्‍ति बनाउनु; 4.3.4.4.2 - शोषण गर्नु; 8.3.7.1 - नराम्रो; 4.5.4.6 - अधिकार विरुद्व विद्रोह; 9.3.5 - विशेषकको विशेषता; 7.9.3 - बिगार्नु; 2.2.8 - दिसा गर्नु, दिसा; 8.3.7.9 - महत्‍व; 4.3.4.1 - खराब गर्नु; 3.4.1.1.6 - सन्‍तोष; 3.2.2.2 - जाँच गर्नु; 2.5.5 - रोगको कारण)