Search results for "माःक्‍पा"

माःक्‍पा [ᶫmak‍pa] n 1बहिनी ज्वाइँ, भिनाजु brother-in-low
(Sem. Domain: 4.1.9.2.2 - (मानिसहरूको विवाहद्वारा सम्‍बन्‍धित) साइनो)
2छोरी ज्वाइँ son-in-low

माःक्‍पा सेम्‍बा [ᶫmak‍pa sem‍ba] n नयाँ जुवाईँ (दुलाहा) brother-in-low (Sem. Domain: 2.6.1.2 - विहे)