Search results for "माःङ्‍बु च्‍योःङ्‍रा"

माःङ्‍बु च्‍योःङ्‍रा [ᶫmaŋ‍bu ᶫtsʲoŋ‍ra] adv धेरै जसो usually, mostly (Sem. Domain: 9.6.2.2.1 - सामान्‍य; 8.1.5.4 - प्राय, सबै)