Search results for "माःङ्‍बु"

माःङ्‍बु च्‍योःङ्‍रा [ᶫmaŋ‍bu ᶫtsʲoŋ‍ra] adv धेरै जसो usually, mostly (Sem. Domain: 9.6.2.2.1 - सामान्‍य; 8.1.5.4 - प्राय, सबै)

माःङ्‍बु-माःङ्‍बु [ᶫmaŋ‍bu-ᶫmaŋ‍bu] adj धेर-धेरै many-many (Sem. Domain: 8.1.4 - धेरै)