Search results for "मीला थाला क्‍याःप्‍चे"

मीला थाला क्‍याःप्‍चे [mila tʰala ᶫkʲap‍tse] v भ्रममा पार्नु to deceived (Sem. Domain: 4.3.5.5 - छल गर्नु)